NOK

NOK / Profielen / Kees Ykema

Kees Ykema

Vreelust 24
2804 LH Gouda
t. 06-21288885
ykemak@xs4all.nl

Kees Ykema werkt onder de buronaam Ykema Tuin- en Landschapsarchitectuur en houdt zich bezig met het vormgeven van de leefomgeving. Leefomgeving wordt daarbij gezien als de begrensde fysieke ruimte en de onbegrensde mentale ruimte.

Het werkveld is breed. Zo zijn er opdrachten voor inrichtingsplannen van stedelijke en landelijke omgevingen, infrastructuur, bedrijfsterreinen, water, natuurontwikkeling, wijken, parken en tuinen. Hoewel de focus van het buro het ‘maakbare' is zijn er naast ontwerpopdrachten ook opdrachten voor landschappelijke analyses en programma verkenningen, waarbij de belangen van burgers, overheden en beheerders door middel van informatieavonden en interviews in kaart worden gebracht. Onder de opdrachtgevers bevinden zich overheden, bedrijven, particulieren en instellingen. 
Bij planvorming wordt het ontwikkelen van een heldere struktuur gekoppeld aan een heldere detaillering, als de grootste uitdaging beschouwd. Daarbij wordt het nu van de fysieke en mentale ruimte en ook de historische situatie en de toekomst verwachtingen zorgvuldig geanalyseerd. De mogelijkheden, die daaruit voortvloeien, vinden samen met het nieuwe progamma van de opdrachtgever, hun weg in de plan-ontwikkeling. Het uiteindelijke, gerealiseerde, plan lijkt, ondanks wezenlijke veranderingen en een ‘taal van deze tijd', meestal logisch voort te vloeien uit de bestaande situatie, waardoor het vaak als ‘vanzelfsprekend' ervaren wordt.

Kees Ykema werkt al geruime tijd samen met een aantal verschillende adviesbureau's. Deze buros geven adviezen op het gebied van groen, water en civiele techniek, waarbij lange ervaring van het ontwikkelingsproces binnen deze buro's aanwezig is. In de afgelopen 20 jaar heeft Kees Ykema voor en met verschillende ontwerp en architectenburo's gewerkt. Een deel van de projecten is tot stand gekomen in samenwerking met Inge Horst van Mooie Nel Architekten (MNA) . In het onderstaande overzicht van geselecteerde projecten is aangegeven met wie nog meer deze samenwerking heeft plaats gevonden.

Kees Ykema is, naast dat hij is aangesloten bij de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit, lid van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en lid van de Bond van de Nederlandse Tuin- en landschapsarchitecten (BNT).

Profielen